skip to Main Content

§1. Anvendelse

Disse salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) er gældende for alle leverancer fra SearchMore, CVR-nummer 29097933.

§2. Aftalegrundlag

Betingelserne udgør, sammen med øvrige skriftlige aftaler, det samlede Aftalegrundlag for alle projekter fra SearchMore.

Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

§3. Pris og betaling

Prisen for serviceydelserne følger gældende prisliste på det tidspunkt, hvor SearchMore bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er i danske kroner og er eksklusive moms.

Kunden skal betale alle fakturaer for serviceydelser senest 8 dage fra fakturadato, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

Hvis kunden undlader at betale en faktura rettidigt, vil der blive pålagt et rykkergebyr på 100 kr. pr. rykker.

§4. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

Udsendte tilbud er gældende i 14 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet.

Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre på serviceydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 3 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

§7. Garanti

SearchMore yder ingen former for garanti for udført arbejde.

§8. Tavshedspligt

SearchMore forpligter sig til ikke at videregive fortrolige oplysninger til tredjepart. SearchMore har dog ret til i markedsføringsøjemed at opgive kunden samt projektet, som reference.

§9. Tvister

Alle samarbejder er underlagt dansk ret og evt. tvister der måtte opstå, skal afgøres ved an dansk domstol.

§10. Linkbuilding

SearchMore fraskriver sig al ansvar for brudte/nedtagne links, som er købt via tredjepart. Dette gør sig gældende både ved udløbne domæner og nye politiker hos tredjepart. Links vil ikke blive erstattet.

Ved links købt fra medier ejet af SearchMore, vil der være en garanti på minimum 2 år. Herefter vil links ikke blive erstattet hvis mediet bliver solgt eller nedlagt.

 

Back To Top